โรงเรียนบ้านโพหวาย


หมู่ที่ 5 บ้านโพหวาย ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-273-855

64886542_2447004758645020_3574892595484033024_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

1084640397-20170529-215101

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพหวาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาด1 เริ่มก่อตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2483 ในที่ดินของนายวงศ์ สวัสดิฤกษ์ โดยมีนายวินัย วิเศษรัตน์ เป็นครูใหญ่คนแรก และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านโพหวาย ในปี พ.ศ. 2491

ในปี พ.ศ. 2498 นายเซ่งกี่ แซ่เฮียบ ได้บริจาคที่ดินให้ประมาณ 6 ไร่ สำหรับสร้างและขยายอาคารเรียนและได้รับการสนับสนุนร่วมมือ ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนจากประชาชนและองค์กรในชุมชนตลอดมา ในปี พ.ศ. 2524 นายรำไพ ถิระวัฒน์ ได้บริจาคเงิน 750,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และในวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ตระกูลถิระวัฒน์ ได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนหลังเดิมโดยการเปลี่ยนเสาอาคารและทาสีอาคารให้ใหม่ เป็นเงิน 330,000 บาท

ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ปรับปรุง พัฒนา และปฏิรูปการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนตลอดมา เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานถึง 2 ปี คือในปี พ.ศ. 2531 และปี 2538

มีผู้บริหารมาแล้ว 13 คน ปัจจุบันมี นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สภาพปัจจุบัน

​2.1 ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 10 หลัง
2.2 ด้านบุคลากร

​1) ข้าราชการครู 25 คน ตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 24 คน วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 6 คน ปริญญาตรี 19 คน
2) พนักงานราชการ 1 คน
3) ลูกจ้างประจำชั่วคราว 3 คน
4) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 563 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพหวาย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี บนพื้นฐานของความเป็นไทยและมีศักยภาพเป็นพลโลก ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
3. จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
5. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ
6. จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน